حقوق مشتریان

Hoghogh2

گارانتي خودرو

شرکت ايران خودرو كيفيت و عملكرد مناسب خودروي توليدي خود را تضمين نموده و متعهد ميشود كليه ايرادات ناشي از هرگونه نقص در كيفيت قطعات و فرايند مونتاژ خودرو را طي مدتي معين و يا كاركرد مشخص ( هر كدام زودتر منقضي گردد)، بصورت رايگان مطابق شرايط مندرج در كارت گارانتي برطرف نمايد.

براي مشاهده اطلاعات گارانتي ، كليك نماييد.

ShareShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter