صورتهای مالی

صورتهای مالی

 
 :: ترازنامه 1385 و 1386 ::
دارائيها 
29/12/1386
ميليون ريال
29/12/1385
ميليون ريال
دارائيهاي جاري :   
موجودي نقد
60,415 65,185
حسابهاواسناددريافتني تجاري
642,813 490,510
طلب از شركتهاي گروه
1,555,939 639,501
سايرحسابها واسناددريافتني
531,151 24,686
موجودي كالا
1,049,624 777,527
سفارشات و پيش پرداختها
116,799 43,943
جمع دارائيهاي جاري
3,956,741 2,041,352
دارائيهاي غيرجاري : 
دارائيهاي ثابت مشهود
143,972 96,021
دارائيهاي نا مشهود
7,501 8,387
سرمايه گذاريهاي بلندمدت
167,770 139,336
سايردارائيها
51,368 40,027
جمع دارائيهاي غيرجاري
370,611 283,771
جمع دارائيها
4,327,352 2,325,123
 
بدهيهاوحقوق صاحبان سهام
29/12/1386
میلیون ريال
29/12/1385
میلیون ريال
(تجديدارائه شده)
 بدهيهاي جاري :
حسابهاي پرداختني تجاري  86,259 49,113
بدهي به شركتهاي گروه 1,846,758 253,965
 سايرحسابها واسناد پرداختني 
754,185 831,587
 پيش دريافتها
42,267 7,945
 ذخيره ماليات 
75,425 86,860
 تسهيلات مالي دريافتي

296,072

189,649
جمع بدهيهاي جاري
3,098,966 1,464,119
 بدهيهاي غيرجاري :
حسابهاي پرداختني بلند مدت 165,300 165,075
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 48,680 29,846
جمع بدهيهاي غيرجاري 213,980 194,921
 جمع بدهيها
3,312,946 1,659,040
 حقوق صاحبان سهام :
سرمايه (000ر000ر22 سهم 000ر10 ريالي تمام پرداخت شده)
220,000 220,000
 اندوخته قانوني
22,000 22,000
 سود انباشته
772,406 424,083
 جمع حقوق صاحبان سهام
1,014,406 666,083
جمع بدهيهاوحقوق صاحبان سهام
4,327,352 2,325,123
 
 :: سود و زیان 1385 و 1386 ::
  1386
میلیون ریال
(تجديدارائه شده)
1385
میلیون ريال
فروش خالص   2,870,350 2,345,702
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته   (2,211,570) (1,738,363)
سودناخالص   658,780 607,339
هزينه هاي فروش ، اداري وعمومي (326,931)   (299,397)
خالص سايردرآمدهاوهزينه هاي عملياتي 151,084   134,548
    (175,847) (164,848)
سودعملياتي   482,933 442,491
هزينه هاي مالي (208,586)   (8,007)
خالص ساير درآمدهاو هزينه هاي غيرعملياتي 562,346   74,032
    353,760 66,025
سود قبل از ماليات   836,693 508,516
 ماليات بر درآمد   (68,370) (86,872)
سود خالص
  768,323 421,643
گردش حساب سودانباشته :
سود خالص    768,323 421,643
سود انباشته درابتداي سال   424,083 242,440
سود قابل تخصيص   1,192,406 664,083
تخصيص سود :
سود تخصيص داده شده طي سال   (420,000) (240,000)
سود انباشته درپايان سال   772,406 424,083

  :: صورت جریان 1385 و 1386 ::
  1386
میلیون ريال
1385
میلیون ريال
فعاليتهاي عملياتي :  
جريان خالص ورود وجه نقدناشي ازفعاليتهاي عملياتي 31
  58,478 122,952
بازده سرمايه گذاريهاوسودپرداختي بابت تأمين مالي :   
سوددريافتي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت
2,252   3,142
سودسهام دريافتي
0   15,240
سودپرداختي بابت تسهيلات مالي
(24,651)   (9,469)
سود سهام پرداختي
0   (82,850)
جـريان خـالص خروج وجه نقد ناشي ازبازده سـرمايه گـذاريهـا
و سودپرداختي بابت تأمين مالي
  (22,399) (73,937)
ماليات بر درآمد:   
ماليات بردرآمد پرداختي
  (85,314) (67,138)
فعاليتهاي سرمايه گذاري :   
وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري بلند مدت
(2,001)    0
وجوه پرداختي جهت خريد دارائيهاي ثابت مشهود
(47,201)   (25,559)
وجوه پرداختي جهت خريد ساير دارائيها
0   (922)
وجوه پرداختي جهت خريد دارائيهاي نا مشهود
(55)   (186)
وجوه حاصل از فروش ساير دارائيها
965   1,300
وجوه حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت مشهود
257   2,936
جـريان خـالص خروج وجه نقد ناشي ازفعاليتهاي سرمايه گذاري
   (48,035) (22,431)
جريان خالص خروج وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي
  (97,270) (40,554)
فعاليتهاي تأمين مالي :   
دريافت تسهيلات مالي
300,000   240,000
انتقال تسهيلات دريافتي به ايران خودرو
(100,000)    (100,000)
بازپرداخت اصل تسهيلات مالي دريافتي
(107,500)   (102,500)
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي
  92,500 37,500
خالص کاهش دروجه نقد
  (4,770) (3,054)
مانده وجه نقد درآغاز سال
  65,185 68,239
مانده وجه نقد در پايان سال
  60,415 65,185
مبادلات غير نقدي
  0 18,667

 ::   ترازنامه 1384   ::
دارائيها 
29/12/1384
ريال
(تجديدارائه شده)
30/12/1383
ريال
دارائيهاي جاري :   
موجودي نقد
68,238,976,091 55,742,836,474 
سرمايه گذار يهاي كوتاه مدت
0 48,220,000,000
حسابهاواسناددريافتني تجاري
373,896,674,856 266,046,184,037
طلب از شركتهاي گروه
151,078,303,756 181,361,367,067
سايرحسابها واسناددريافتني
39,739,828,518 25,280,538,669
موجودي كالا
501,656,907,340 638,773,951,064
سفارشات و پيش پرداختها
15,368,208,714 31,509,935,969
جمع دارائيهاي جاري
1,149,978,899,275 1,246,934,813,280
دارائيهاي غيرجاري : 
دارائيهاي ثابت مشهود
81,146,675,105 69,213,145,725
دارائيهاي نا مشهود
8,709,764,364 7,499,626,677
سرمايه گذاريهاي بلندمدت
120,669,488,698 70,935,796,424
سايردارائيها
35,795,806,789 39,792,532,437
جمع دارائيهاي غيرجاري
246,321,734,956 187,441,101,263
جمع دارائيها
1,396,300,634,231 1,434,375,914,543
 
بدهيهاوحقوق صاحبان سهام
29/12/1384
ريال
(تجديدارائه شده)
30/12/1383
ريال
 بدهيهاي جاري :
حسابهاي پرداختني تجاري  44,879,918,885 35,900,204,502
بدهي به شركتهاي گروه 384,148,921,086 737,909,492,913
 سايرحسابها واسناد پرداختني 
43,047,937,723 37,964,007,126
 پيش دريافتها
20,246,717,390 13,207,462,219
 ذخيره ماليات 
63,760,412,151 26,797,863,890
 سودسهام پيشنهادي وپرداختني 
24,637,640,130 159,250,000,000
 تسهيلات مالي دريافتي
169,308,493,151 0
جمع بدهيهاي جاري
750,030,040,516 1,011,029,030,650
 بدهيهاي غيرجاري :
حسابهاي پرداختني بلند مدت 165,602,436,734 166,014,656,734
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 20,865,350,335 19,268,181,681
جمع بدهيهاي غيرجاري 186,467,787,069 185,282,838,415
 جمع بدهيها
936,497,827,585 1,196,311,869,065
 حقوق صاحبان سهام :
 سرمايه (000ر000ر22 سهم 000ر10 ريالي تمام پرداخت شده)
220,000,000,000 220,000,000,000
 اندوخته قانوني
22,000,000,000 18,055,242,243
 سود انباشته
217,802,806,646 8,803,235
 جمع حقوق صاحبان سهام
459,802,806,646  238,064,045,478 
جمع بدهيهاوحقوق صاحبان سهام
1,396,300,634,231 1,434,375,914,543
 
 ::   سود و زیان 1384   :: 
  1384
ريال
(تجديدارائه شده)
1383
ريال
فروش خالص   1,796,106,621,239 1,194,655,138,654
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته   (1,372,272,485,511) (923,768,041,142)
سودناخالص   423,834,135,728 270,887,097,512
هزينه هاي فروش ، اداري وعمومي (234,933,801,220)   (181,317,568,696)
خالص سايردرآمدهاوهزينه هاي عملياتي 84,582,013,325   90,685,150,595
    (150,351,787,895) (90,632,418,101)
سودعملياتي   273,482,347,833 180,254,679,411
هزينه هاي مالي (3,818,852,885)   (501,816,660)
خالص ساير درآمدهاو هزينه هاي غيرعملياتي 38,390,767,988   10,110,940,383
    34,571,915,103 9,609,123,723
سود قبل از ماليات   308,054,262,936 189,863,803,134
ماليات   (61,677,861,638) (27,218,588,140)
سود خالص
1,396,300,634,231 246,376,401,298 162,645,214,994
گردش حساب سودانباشته :
سود خالص    246,376,401,298 162,645,214,994
سود انباشته درابتداي سال 142,994,281,736   69,323,103,125
تفاوت سود سهام پيشنهادي و مصوب سال 83 (142,985,478,501)   (68,786,454,769)
سودانباشته درابتداي سال - تعديل شده   8,803,235 536,648,356
انتقال از ساير اندوخته ها   0 4,209,200,635
سود قابل تخصيص   246,385,204,533 167,391,063,985
تخصيص سود :
اندوخته قانوني (3,944,757,757)   (8,132,260,750)
سودسهام پيشنهادي/ مصوب (24,637,640,130)   (159,250,000,000)
    (28,582,397,887) (167,382,260,750)
سود انباشته درپايان دوره   217,802,806,646 8,803,235

 

 

 ::   صورت جریان 1384   ::
  1384
ريال
1383
ريال
فعاليتهاي عملياتي :  
جريان خالص ورود وجه نقدناشي ازفعاليتهاي عملياتي 31
  133,981,433,616  116,738,719,454 
بازده سرمايه گذاريهاوسودپرداختي بابت تأمين مالي :   
سوددريافتي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت
 11,531,985,144   6,330,407,873 
سودسهام دريافتي
10,029,463,200    1,076,258,340 
سودپرداختي بابت تسهيلات مالي
  (594,282,413) 
سود سهام پرداختي
(159,250,000,000)   
جـريان خـالص ورود وجه نقد ناشي ازبازده سـرمايه گـذاريهـا
و سودپرداختي بابت تأمين مالي
  (137,688,551,656)  6,812,383,800 
ماليات بر درآمد:   
ماليات بردرآمد پرداختي (شامل پيش پرداخت ماليات بردرآمد)
  (29,055,605,142)  (21,243,381,354) 
فعاليتهاي سرمايه گذاري :   
وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري كوتاه مدت
  (48,220,000,000) 
وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري بلند مدت
(34,247,169,000)     (50,000,000,000)
وجوه پرداختي جهت خريد دارائيهاي ثابت مشهود
(18,792,526,052)     (22,263,808,603)
وجوه پرداختي جهت خريد ساير دارائيها
(304,625,000)     (511,500,000)
وجوه پرداختي جهت خريد دارائيهاي نا مشهود
(22,427,000)     (256,186,000)
وجوه حاصل ازفروش دارائيهاي نامشهود
7,700,000    712,198,000 
وجوه حاصل از فروش سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت
48,220,000,000   
وجوه حاصل ازفروش دارائيهاي ثابت مشهود
397,909,851    29,317,826,977 
جـريان خـالص خروج وجه نقد ناشي ازفعاليتهاي سرمايه گذاري
  (4,741,137,201)  (91,221,469,626) 
جريان خالص ورود وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي
  (37,503,860,383)  11,086,252,274 
فعاليتهاي تأمين مالي :   
دريافت تسهيلات مالي
150,000,000,000  
انتقال تسهيلات دريافتي به ايران خودرو(يادداشت 1-20)
(100,000,000,000)     
بازپرداخت اصل تسهيلات مالي دريافتي
  (45,000,000,000) 
جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي
  50,000,000,000  (45,000,000,000) 
خالص افزايش دروجه نقد
  12,496,139,617  (33,913,747,726) 
مانده وجه نقد درآغاز دوره
  55,742,836,474  89,656,584,200 
مانده وجه نقد در پايان دوره
  68,238,976,091  55,742,836,474 
مبادلات غير نقدي
  16,641,583,274  13,861,579,000