Example
Example

مدول بخاری

مدول بخاری یکی از قطعات اصلی بخاری میباشد در واقع مدول قطعه ای است برقی جهت ارسال درخواست راننده جهت به حرکت درآوردن موتور بخاری.در واقع گرم کردن خودرو توسط بخاری با استفاده از گرمای آب موتور انجام می شود. این گرما توسط آب رادیاتور جذب شده و بخشی از آن در رادیاتوری که برای بخاری تعبیه شده جریان پیدا می کند؛ با ورود این گرما به رادیاتور بخاری دمنده ای که در آن تعبیه شده است با گذر دادن جریان هوا، هوای گرم را به سمت داخل کابین حرکت می دهد. بنابراین بر خلاف کولر خودرو عملکرد بخاری فشاری به موتور وارد نمی کند.