نمایندگی‌های لغو یا تعلیق شده

کد نمایندگیاستانشهرمنطقهوضعیتتاریخ
4002258فارسقیرو کارزینشیرازلغو1401/12/28
4001966گیلانآستانه اشرفیهرشتتعلیق1401/12/27
4001133تهرانتهرانتهرانتعلیق1401/12/27
4002257فارسشیرازشیرازتعلیق1401/12/07
4002062اصفهانبرخواراصفهانلغو1401/12/04
4002259فارسشیرازشیرازتعلیق1401/11/21
4002298فارسشیرازشیرازتعلیق1401/11/01
4001264تهراناسلامشهرتهران-حومهتعلیق1401/10/21
4004324هرمزگانبندرعباسکرمانلغو1401/10/02
4001353قزوینقزوینتهران-حومهتعلیق1401/09/24