نمایندگی‌های لغو یا تعلیق شده

کد نمایندگیاستانشهرمنطقهوضعیتتاریخ
4003021خراسان رضویمشهدمشهدلغو1401/06/08
4001128تهرانتهرانتهرانلغو1401/06/08
4002065اصفهانبرخواراصفهانتعلیق1401/05/20
4004306هرمزگانبندرلنگهکرمانتعلیق در فروش خودرو1401/05/04
4004222سیستان و بلوچستانسیب و سورانکرمانلغو1401/04/24
4003215گلستانمینودشتساریلغو1401/04/24
4003047خراسان رضویمشهدمشهدتعلیق1401/04/24
4004007یزداردکاناصفهانلغو1401/03/02
4003416سمنانسرخهتهران-حومهلغو1400/12/23
4001910آذربایجان غربیارومیهآذربایجانلغو1400/11/20