نمایندگی‌های لغو یا تعلیق شده

کد نمایندگیاستانشهرمنطقهوضعیتتاریخ
4003021خراسان رضویمشهدمشهدتعلیق1401/03/27
4004007یزداردکاناصفهانلغو1401/03/02
4001128تهرانتهرانتهرانتعلیق1401/01/21
4003416سمنانسرخهتهران-حومهلغو1400/12/23
4001910آذربایجان غربیارومیهآذربایجانلغو1400/11/20
4002032اصفهاناصفهاناصفهانلغو1400/11/19
4002439خوزستانبندر ماهشهراهوازلغو1400/11/18
4004115کرمانجیرفتکرمانلغو1400/11/06
4004222سیستان و بلوچستانسیب و سورانکرمانتعلیق1400/10/24
4003215گلستانمینودشتساریتعلیق1400/10/16