اخبار و رویدادها

آگهي مزايده عمومي فروش ملك به شماره 2-97

۱۹ تیر ۱۳۹۷

اسناد مورد نیاز:

فرم پيشنهاد قيمت، شرايط و تعهدات شرکت در مزایده 97-2

 

 

776