اخبار و رویدادها

آگهي مزايده عمومي فروش ملك به شماره 2-97

۱۹ تیر ۱۳۹۷

اسناد مورد نیاز:

فرم پیشنهاد قیمت، شرایط و تعهدات شرکت در مزایده 97-2