اخبار و رویدادها

اسناد مزایده شماره1-96 ملک سوله با کاربری انبار کیش (3-1-96)

۲ خرداد ۱۳۹۶

 

مزایده 96-01

دانلود اسناد مورد نیاز برای مزایده:

 

 

816