حقوق مشتریان

گارانتی خودرو

شرکت ایران خودرو کیفیت و عملکرد مناسب خودروی تولیدی خود را تضمین نموده و متعهد میشود کلیه ایرادات ناشی از هرگونه نقص در کیفیت قطعات و فرایند مونتاژ خودرو را طی مدتی معین و یا کارکرد مشخص ( هر کدام زودتر منقضی گردد)، بصورت رایگان مطابق شرایط مندرج در کارت گارانتی برطرف نماید.

عنوان حجم لینک دانلود
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۵۸ KB دانلود
آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱ MB دانلود
اطلاعات گارانتی مورد نیاز مشتری ۴ MB دانلود