حقوق مشتریان

گارانتی خودرو

شرکت ایران خودرو كیفیت و عملكرد مناسب خودروی تولیدی خود را تضمین نموده و متعهد میشود كلیه ایرادات ناشی از هرگونه نقص در كیفیت قطعات و فرایند مونتاژ خودرو را طی مدتی معین و یا كاركرد مشخص ( هر كدام زودتر منقضی گردد)، بصورت رایگان مطابق شرایط مندرج در كارت گارانتی برطرف نماید.

عنوان حجم لینک دانلود
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۵۸ KB دانلود
آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱ MB دانلود
اطلاعات گارانتی مورد نیاز مشتری ۴ MB دانلود