رويه جذب ارگانها

ايساكو بمنظور ارائه تسهيلات ويژه به ارگا نها و نهاد هاي دولتي و شركتهاي تعاوني تاكسيراني سراسركشور ، شرايطي مهيا ساخته كه از طريق معاونت فروش متنوع خود آنرا ارائه مينمايد. اهم موارد ساختار اين سيستم ارائه خدمت ، در ادامه آمده است :

مشتريان اين حوضه به ۳ گروه تقسيم مي گردند.

 • وزارتخانه ها، نهادها، ارگانها و سازمانهاي وابسته به دولت
 • شرکتهاي تعاوني تاکسيراني سراسر کشور
 • ساير اشخاص حقوقي معتبر

جذب

جذب مشتريان توسط اداره فروش متمركز انجام ميگردد و آندسته از مشترياني كه حائز شرايط ذيل باشند قابليت پذيرش و جذب را خواهند داشت.

ضوابط پذيرش وزارتخانه ها ، نهادها ، ارگانها و سازمانهاي وابسته به دولت

 • ارائه مداركي مبني براحراز نهاد دولتي بودن يا وابستگي به تشكيلات دولتي
 • برخورداري از امكانات لازم جهت توزيع قطعات ولوازم يدكي (مكاني جهت انبار و توزيع قطعات)

ضوابط پذيرش شرکتهاي تعاوني تاکسيراني

 • ارائه تصوير مصدق اساسنامه،آگهي تاًسيس،آخرين آگهي تغييرات و آخرين ليست سهامداران
 • برخورداري از امكانات لازم جهت توزيع قطعات ولوازم يدكي بين رانندگان تاكسي (حداقل مساحت ۱۵ متر مربع)
 • شركت تعاوني مي بايست بتواند سند ملكي و يا ضمانت نامه بانكي و يا هر گونه ضمانت نامه اي كه اداره حقوقي شركت صلاح بداند را در اختيار شركت قراردهددرصورت تمايل تعاوني تاکسيراني به خريدنقدي احتياجي به وثيقه نمي باشد).

ضوابط پذيرش ساير اشخاص حقوقي معتبر

 • ارائه مدارکی مبنی بر احراز هویت حقوقی معتبر
 • برخورداري از امكانات لازم جهت توزيع قطعات ولوازم يدكي (مكاني جهت انبار و توزيع قطعات)

مدارك مورد نياز جهت جذب شرکتهاي تعاوني تاکسيراني

 • تكميل فرم تقاضا
 • كپي اساسنامه تعاوني تاکسيراني
 • كپي آگهي تاسيس (درج در روزنامه رسمي)
 • كپي آگهي آخرين تغييرات (درج در روزنامه رسمي)
 • کپي شناسنامه و كارت پايان خدمت اعضاي هيئت مديره و مدير عامل
 • كپي كارت ملي وآخرين مدرك تحصيلي مدير عامل
 • كپي سند مالكيت و يا اجاره نامه فروشگاه يا محل تعاوني
 • دو قطعه عكس پرسنلي ۴×۳ از مدير عامل و دو قطعه از اعضاي هيئت مديره
 • در صورت وجود ملک تجاري و يا فروشگاه سه قطعه عكس ۱۸×۱۳ با شرايط ذيل:
  • يك قطعه از نماي بيروني فروشگاه
  • يك قطعه از نماي خارج فروشگاه بطوري كه فروشگاه وحداقل دو فروشگاه از طرفين مشخص باشد.
  • يك قطعه از نماي داخل فروشگاه به نحوي كه داخل فروشگاه بطور كامل مشخص باشد.

مدارك مورد نيازجهت جذب وزارتخانه ها، نهادها، ارگانها وسازمانهاي وابسته به دولت وسايراشخاص حقوقي معتبر

 • تكميل فرم تقاضا
 • ارائه تائيديه از ذيحسابي مربوطه و يا هرمرجعي كه مورد تائيد مديريت حقوقي ايساكو باشد جهت پرداخت وجوه
 • انعقاد قرارداد تجاري ، حقوقي و امضاء آن توسط عالي ترين مقامهاي مسئول مجاز
 • معرفي نمونه امضاء هاي تاًييد شده
 • معرفي نماينده جهت انجام فعاليتهاي مرتبط با خريد قطعات و لوازم يدكي ايساكو

مسئوليتها و امتيازات اعطايي از سوي شرکت ايساکو

 • تحويل قطعات خريداري شده براساس ضوابط شركت
 • امكان فروش بدون حضور نماينده از طريق اينترنت ، فاكس ، پست الكترونيكي ، سيستم فروش ازراه دور و …….
 • ارائه كاتالوگهاي الكترونيكي قطعات يدكي
 • ارائه آموزشهاي لازم درزمينه نحوه استفاده ازكاتالوگ ، نحوه سفارش گذاري و ارائه مشاوره لازم و مورد نياز
 • ارائه تخفيف به قطعات خريداري شده براساس ضوابط شركت
 • تسويه حساب مالي قطعات ارائه شده براساس ضوابط شركت
 • تعويض قطعه در صورت وجود و اثبات نقص فني در قطعه عرضه شده حسب ضوابط شركت

+۹۸-۲۱-۴۸۹۰۹۹۱۳,۴۴۹۰۶۳۸۳ : تلفن

+۹۸-۲۱-۴۴۹۰۴۷۴۳ : فکس

MS-Word-2-48x48
دریافت فرمهاي متقاضي
pdf-48x48
شرایط همکاری تجاری با ایساکو