Example
Example

چراغ عقب چپ

در سیستم هر خودرویی چندین چراغ هایی تعبیه شده است که یکی از آنها چراغ خطر نام دارد. چراغ خطر قطعه ای در بدنه خودرو است که یکی از لوازم حیاتی خودرو به شمار می رود. امروزه اهمیت استفاده از قطعه چراغ خطر عقب با کیفیت و مورد تایید سازنده به جهت ایمنی بودن ماهیت آن فراگیر شده است.یکی از کاربردهای چراغ خطر این است که شما هنگام رانندگی ممکن است با مانع، تصادف یا ترافیک سنگین وسط اتوبان مواجه شوید و بخواهید به اتومبیل پشت سرتان اعلام خطر کنید.